engrami
piter
2021-02-24
KS Korona Krakow
2021-02-24
6c+
piter
2021-02-24
KS Korona Krakow
2021-02-24
6b+
Norbert
2021-02-24
KS Korona Krakow
2021-02-24
5
piter
2021-02-11
KS Korona Krakow
2021-02-11
6a
piter
2021-02-06
KS Korona Krakow
2021-02-06
6c
piter
2021-02-06
KS Korona Krakow
2021-02-06
6a+
piter
2021-02-04
KS Korona Krakow
2021-02-04
6a
piter
2021-02-04
KS Korona Krakow
2021-02-04
6a
piter
2021-01-26
KS Korona Krakow
2021-01-26
6b+
piter
2021-01-26
KS Korona Krakow
2021-01-26
6b+